Lexikon szócikk

Rohrer Ferenc
Öttevény 1844. október 10. - Pozsony 1908. március 2.

Foglakozása(i):
Rohrer János tekintélyes mosoni gabonakereskedő és Kloiber Klára szülők második gyermeke, alsóbb iskoláit Győrben járta, tanulmányait a bécsi főreáliskolában 1859-1860 között fejezte be. Két évig volt gyakornok egy Turóc vármegyei gazdaságban, 1862 őszén kezdte meg tanulmányait a Magyaróvári Gazdasági Tanintézetben. 1862-1864 között rendes hallgatóként jeles eredménnyel végzett. Ezután gróf Sándor Móric bia(torbágy)-i gazdaságában volt gyakornok. 1866-ban nevezték ki a Habsburg (Albert) főhercegi gazdaság béllyei uradalmába, ahol két év után véglegesítették. 1876-ban az egyik kerület ispánjává léptették elő és még ugyanebben az évben az uradalom igazgatósági titkára lett. Néhány év alatt elérte a jószágfelügyelői rangot és 1883-ban a magyaróvári uradalomhoz helyezték jószágigazgatói beosztásba. Új helyét annak köszönhette, hogy béllyei látogatása idején Albert főherceg megbízásából tanulmányt készített a ráfizetéssel működő 30 ezer holdas magyaróvári gazdaság rendbetételére. Székhelye Mosonban volt. Működése alatt az uradalom jövedelmezősége megtöbbszöröződött. Frigyes főherceg 1904. elején összes javainak főkormányzójává (adminisztrátorává) nevezte ki, ekkor Pozsonyba költözött. Felügyelete alá tartozott a magyarországi béllyei, a magyaróvári, a véghlesi, a morvaországi selowitzi, a sziléziai tescheni és saybushi nagybirtokok egész 1670 négyzetkilométernyi területe. Egész hivatali ideje alatt messzemenően gondoskodott a Moson vármegyei Gazdasági Egyletről, komoly anyagi támogatással alapító tagjává is vált, és mindig szívesen fogadta az akadémiáról érkező gyakornokokat, tanulmányúton lévőket és a kikerült végzetteket. Gróf Széchenyi Pál miniszter javaslatára 1884-ben kitüntették a Ferenc József rend lovagkeresztjével, 1901-ben királyi tanácsos, 1904-ben udvari tanácsos. Megkapta a spanyol királyi "Katholikus Izabella" rend parancsnoki keresztjét a csillaggal. A mindössze négy éven keresztül igazgató beosztott iránti megbecsülését Frigyes főherceg azzal is kifejezte, hogy az uradalom addig Lehndorfnak nevezett kerületét Rohrer-földnek rendelte elnevezni, ezzel - legalábbis a Moson megyeiek emlékezetében - örök időkre megörökítve a magas méltóságba jutott mosoni férfiak egyikének a nevét. A gyermek nélkül elhalt Rohrer Ferenc hamvainak március 5-ei pozsonyi beszentelésén jelen volt a főhercegi pár, hamvait a mosoni temetőbe hozták, ahol 6-án délután helyezte örök nyugalomra Czingraber Lajos pápai kamarás. Érdemeiről megemlékezett a „Vasárnapi Újság” és az Országos Magyar Gazdasági Egyesület „Köztelek” című hivatalos közlönye is.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Haller János: Nevezetes embereink kézirat oldalszám nélkül
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1908. 03. 08. 2. p.
A szócikk szerzője:Thullner István