Lexikon szócikk

Schweiffer Károly
Lucsony 1870 - Mosonmagyaróvár 1944. július 1.

Foglakozása(i):
Az utolsó lucsonyi bíró, Schweiffer Keresztély fia volt. Apjáról nevezték el 1905 után a mostani Bíró utcát. Elemi iskoláit szülőfalujában, a gimnáziumot Magyaróvárott és Pápán végezte. 1887-ben Magyaróvár szolgálatába lépett, majd 1891-ben vármegyei irodatiszt lett. 1892-ben szerezte meg a jegyzői oklevelet és a megyei alispáni, majd az árvaszéki ügyekkel foglalkozott. 1924 után a Magyaróvári Főszolgabírói Hivatalhoz került át. Innen vonult nyugalomba 1926-ban. Helytörténeti kutatásokat folytatott. Az ő terjedelmes visszaemlékezéséből ismerjük Lucsony önálló életének utolsó szakaszát és a dualizmus korabeli Magyaróvárt. Szabadidejében szívesen utazgatott. Irodalmi, zenei és festészeti érdeklődése volt. Megalakulása óta a helyi Crédó-Egyesület vezetője volt, de a Magyaróvári Férfidalárdában és Mosonmegyei Történelmi és Régészeti Egyletben is vezetőségi tag volt. Magyaróváron temették el.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1944. 07. 09. 2. p.
A szócikk szerzője:Enzsöl Imre