Lexikon szócikk

Zichy Henrik
Pozsony, ? 1812. november 4. - Sopron, Füles 1892. június 26.

Foglakozása(i):
Zichy Károly gróf (lébény)szentmiklósi birtokos és Festetich Julianna grófnő gyermeke. Jogi tanulmányokat folytatott. Megyénkben kezdte közigazgatási pályáját. 1842-ben már táblabíróvá választották, 1843-ban főispánná nevezték ki Moson megye élére. Széchenyi István itteni követté választása 1847 októberében neki volt köszönhető. 1848 decemberéig maradt hivatalában, azonban ennek gyakorlásában akadályozták az események. Nem vett részt a harcokban, de az abszolutizmust se támogatta. 1861-ben vette újra át a megye irányítását. Megfestette Wéber Henrikkel az elhalálozott Széchenyi István gróf arcképét a megye számára. Létrehozta - 3 ezer forint felajánlásával - a Mosonymegyei Gazdasági Egyletet (1860). Kétszáz magyar kötetből álló könyvtárat adományozott a megyének. Rengeteget tett a megye és a politikai elit újjászervezéséért is. Részt vett a Mosonymegyei Casino Egylet megszervezésében 1860-1861-ben. A bécsi kormány makacssága miatt 1862-ben lemondott. 1865-ben harmadszor választották meg Moson megye főispánjának, 1867-ben köszönt le. Háromnál többször senki sem volt Moson megye főispánja. A főrendi házban folytatta a politizálást. A felekezet-nélküli iskolák kérdésében ellenezte az Eötvös-féle koncepciót és a megye katolikus iskoláit segélyezte. Fülesen (Sopron megye) és Rajkán a leánynevelés javítása céljából apácazárdákat alapított. 1866-ban valóságos titkos belső tanácsosi címet kapott, királyi kamarás, a francia Becsületrend és a svéd királyi Vasa-érdemrend tulajdonosa volt. A fülesi várkápolnában temették el.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Mosonymegyei lapok Magyar-Óvár, 1888-1896. 1892. 07. 03. p. 108-109.
  • Pálmány Béla: A reformkori magyar országgyűlések történeti almanachja: 1825-1848. Bp., 2011. p. 235-236.
A szócikk szerzője:Enzsöl Imre